fbpx Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN KPD SERVICES NV

Artikel 1. Toepassingsgebied en definities

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten (hierna “de Diensten”) door KPD Services (hierna “KPD”) verricht voor een natuurlijke – of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna “de Klant”).

1.2. Geen enkele bepaling in documenten van de Klant (onder meer diens algemene voorwaarden) is van toepassing op de door KPD geleverde/te leveren prestaties. Indien de schriftelijke voorkeur zou worden gegeven aan andere algemene voorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden aanvullend.

1.3. De Klant erkent dat hij kennis genomen heeft en erkent toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met KPD. De Klant verklaart de betekenis van alle in de Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullingen erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.

Artikel 2. Offerte, bestelling en overeenkomst

2.1. Behoudens andersluidende vermelding hebben prijsoffertes uitgaande van KPD een geldigheidsduur van maximaal 1 maand.

2.2. De prijsoffertes worden vrijblijvend en zonder verbintenis van KPD bij wijze van inlichting op aanvraag verschaft.

2.3. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend.

2.4. De prijs is exclusief verplaatsingskosten, opleidingskosten en BTW, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding.

2.5. Bestellingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door KPD werden aanvaard. Voor elke bestelling is een afzonderlijke schriftelijke en
uitdrukkelijke aanvaarding vereist.

2.6. De Klant is gebonden door haar aanvaarding van een prijsofferte of door bevestiging van de orderbevestiging van KPD. De overeenkomst tussen KPD en de Klant komt slechts tot stand na de uitdrukkelijke aanvaarding of voorbehoudloze uitvoering van de diensten door KPD.

2.7. In geval van annulatie van de bestelling, opzegging van de overeenkomst of er door toedoen van de Klant geen uitvoering aan kan gegeven worden, zal de schade van KPD minimaal begroot worden op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor KPD om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Indien KPD reeds met de uitvoering van de bestelling/Diensten gestart is, is de Klant de vergoeding van de reeds verleende Diensten, vermeerderd met 30% van het bedrag dat het de resterende diensten vertegenwoordigd verschuldigd, onverminderd het recht voor KPD om eventuele hogere schade te bewijzen of om de verdere uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Indien de Diensten het voorwerp uitmaken van een duurovereenkomst, is de Klant gehouden tot de betaling van de vergoeding die overeenstemt met de resterende duur van de overeenkomst.

2.8. Vanaf de datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% verschuldigd.

2.9. Geplande afspraken waarop KPD Diensten zal verlenen, kunnen zonder kosten worden geannuleerd indien de annulatie ten laatste 24 uur voordien per elektronische post is gebeurd. Bij gebreke hieraan zal de voorziene prestatie volledig worden gefactureerd en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Zo de annulatie gebeurt voor 14 uur van de dag voor de geplande interventie, zal slechts 50% van de voorziene prestatie worden aangerekend.

2.10. KPD behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling en/of haar Diensten op te schorten wanneer een factuur niet betaald is op de vervaldag of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

2.11. In elk geval behoudt KPD al haar rechten van intellectuele eigendom op het concept van de geleverde software. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KPD mogen deze geenszins verder worden gebruikt, gekopieerd of verhandeld.

Artikel 3. Betaling

3.1. Facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de respectievelijke facturen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van KPD te Halen behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen door de Klant betaalbaar als volgt:
− SaaS-overeenkomsten: jaarlijks voor de Diensten van het volgende jaar
− Licentie- en hardwareovereenkomsten: 30% bij bestelling (onmiddellijk), 70% bij levering/installatie
− Onderhoud: jaarlijks vóór de geldende vervaldag
− Maatwerk: op maandelijkse basis à rato van de gepresteerde werken of op basis van de in offerte bepaalde prijs
− Begeleidende en andere diensten: op maandelijkse basis à rato van de gepresteerde dienst

3.2. De factuur is voldaan indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van KPD. Alle bankkosten verbonden aan de inning van het bedrag zijn voor rekening van de Klant. Aangestelden van KPD zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen.

3.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

3.4. Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo met een minimum van 50 EURO. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd aan 10% vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

3.5. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt automatisch alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden.

3.6. KPD kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de Klant.

3.7. In de mate de Klant enige betalingsvoorwaarden of andere verbintenissen niet naleeft, heeft KPD het recht om haar verplichtingen op te schorten in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

3.8. De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst – beschikbaarheid – garantie – support – opleiding

4.1. KPD zal haar verbintenissen opgenomen in de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen. KPD garandeert enkel dat de Diensten met normale professionele zorg op een zorgvuldige en competente wijze werden ontwikkeld. KPD biedt geen enkele garantie met betrekking tot commerciële en/of andere risico’s gerelateerd aan de Diensten.

4.2. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, worden de Diensten verleend en/of gelicentieerd “in de huidige staat”, “met alle fouten” en “naar beschikbaarheid”.

4.3. Indien de overeenkomst voorziet in (leverings-)termijnen zijn deze steeds indicatief, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten, kan aanleiding geven tot een evenredige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijn.

4.4. Alle gevallen van overmacht ontslaan KPD van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen binnen de vastgestelde termijn. In geval van overmacht is KPD gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij gedurende de overmachtsperiode op te schorten hetzij te annuleren zonder dat KPD gehouden is tot schadevergoeding. Onder “overmacht” wordt, voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden, verstaan: iedere gebeurtenis waar KPD redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, daden van derden,… onverschillig of deze problemen zich voordoen bij KPD of bij Klant en zonder dat KPD verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

4.5. Inzake garantie hanteert KPD enkel de standaardgaranties die door de fabrikanten op hun producten verleend wordt. Inzake garantie op door KPD uitgevoerde softwareontwikkeling, diensten of installaties verleent KPD gedurende maximaal 1 maand na oplevering en/of ingebruikname ervan door de klant garantie en support op de door KPD geleverde software, diensten en installaties. Deze garantie en support is enkel kosteloos en ten laste van KPD voor zover het daadwerkelijke en aantoonbare productiefouten betreft in door KPD opgeleverde software, diensten of installaties. In alle andere gevallen is deze support betalend. KPD kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerdelijk gebruik, manipulaties en nalatigheid door de klant noch in geval van overmacht. KPD beschouwt het als de verantwoordelijkheid van de klant-opdrachtgever alle, volledige en duidelijke informatie en medewerking aan haar te verstrekken, die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering en werking van softwareontwikkeling, diensten of installaties door KPD. KPD distantieert zich van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien dit door klant-opdrachtgever niet gerespecteerd werd.

4.6. KPD geeft geen opleiding in de door haar opgeleverde software, diensten en installaties tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld.

4.7. Van al deze bepalingen kan enkel ten uitzonderlijke titel en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door elk der partijen afgeweken worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. KPD is in geen geval aansprakelijk voor de schade die onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de Diensten. In geen geval zal KPD aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens of Data, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten).

5.2. De Klant erkent dat KPD niet aansprakelijk gehouden kan worden voor foutief, verkeerd of niet-voorzien gebruik van de Diensten door de Klant.

5.3. De aansprakelijkheid van KPD is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de Diensten/levering en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding.

5.4. De Klant vrijwaart KPD voor alle aanspraken van derden. KPD kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestaties van deze derden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en risicoregeling

6.1. De geleverde materialen blijven eigendom van KPD tot op het ogenblik van algehele betaling, in voorkomend geval inclusief moratoire intresten en de forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de Klant de koopprijs van de materialen nog niet (volledig) heeft betaald zal de Klant derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van KPD, telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen, onder meer, doch niet beperkt tot, het geval waarin een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de goederen. De Klant zal KPD hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte brengen en, op eigen kosten, de nodige handelingen stellen ter vrijwaring van de eigendom van KPD.

6.2. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft KPD het recht om, naast de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst conform Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de reeds geleverde materialen terug op te halen met behoud van de reeds vereffende sommen als schadevergoeding.

6.3. De Klant maakt zich sterk dat, op eerste verzoek van KPD, meegedeeld zal worden waar de materialen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van KPD, indien KPD daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig verleent de Klant aan KPD een onherroepelijk mandaat tot terugname alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

6.4. Het risico van de Diensten en de verkochte materialen gaat op de Klant over op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Hierin is ook het risico in geval van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, of gelijkaardige omstandigheden in hoofde van welke partij dan ook, begrepen.

Artikel 7. Einde van de overeenkomst

7.1. KPD heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst door eenvoudige uiting van haar wil zonder aanmaning of enige formaliteit in de volgende gevallen: 1. Ontbinding of overdracht van de onderneming van de Klant of indiciën dat de Klant zijn beroepsactiviteit staakt, 2. Staking van betaling door de Klant, 3. Aanvraag om uitstel van betaling door de Klant, 4. Faillissement van de Klant, 5. Overlijden van de Klant, 6. Beslag ten laste van de Klant.

7.2. Partijen hebben het recht om, ingeval van niet-naleving van enige verbintenis voorzien in de overeenkomst, tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan (zonder dat er hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is), of – naar keuze van de desbetreffende – de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding van KPD bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Deze schade wordt in hoofde van KPD forfaitair begroot op 30% van het overeengekomen factuurbedrag, onverminderd het recht van KPD om haar eventuele hogere schade te bewijzen.

7.3. De Klant zal alle voor KPD schadelijke of kostelijke gevolgen van zijn nalatigheid moeten dragen. Al hetgeen de Klant aan KPD verschuldigd is, wordt in voorkomend geval onverwijld en ten volle opeisbaar.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan. De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen vormt in geen geval een reden om de overeenkomst te beëindigen.

8.2. Indien KPD een of meer aan haar toekomende rechten uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen. Indien KPD de Klant de toegang tot de Diensten niet ontzegt na de vaststelling van niet- naleving van enige verbintenis door de Klant, houdt dit in geen geval de afstand van recht in. Wanneer door KPD gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst op enig punt nadrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van KPD op strikte naleving van de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst voor de toekomst en/of voor het overige onverlet.

8.3. Behoudens andersluidende Overeenkomst kan de Klant de overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KPD.

Artikel 9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

9.1. In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Klant en KPD, welke ook de aard en de plaats van de levering of prestaties mogen zijn, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Leuven bevoegd zijn. De partijen kiezen woonplaats op de in de overeenkomst, de factuur of de bestelbon vermelde adressen. Indien de adressen verschillen zal de hiervoor aangehaalde volgorde bepalend zijn voor het juiste adres. Alle akten en exploten zullen op deze adressen betekend worden. Nochtans behoudt KPD zich het recht voor de betekeningen te doen aan het laatst door de Klant aan KPD opgegeven adres.

9.2. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Belangrijk : Alleen de Nederlandse versie van onze Algemene Voorwaarden is juridisch bindend. Voor specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen. Versie: Okt ’22