fbpx Skip to main content

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: KPD SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1013, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0475.885.562, www.kpd.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.

Persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie-gegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te in-formeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren. Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. “Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992. U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) van de volgende betrokkenen (bv: klanten, klantcontactpersonen, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeen-komst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klanten-beheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

 

Persoonsgegevens + betrokkene  Rechtsgrond  Doeleinde 
Naam, voornaam, adres, telefoon-nummer, e-mailadres van de klant Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mail-adres van de klant Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoon-nummer, e-mailadres van de klant Noodzakelijkheid voor de uit-voering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kun-nen uitvoeren
E-mailadres van de klant Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsberichten